276/2007 Sb. - vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 276/2007 Sb
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství a stanoví
a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách (dále jen "pravidelná kontrola kotlů"),
b) posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této budově (dále jen "jednorázová kontrola kotlů"),
c) rozsah přezkoušení osob provádějících pravidelné a jednorázové kontroly kotlů podle písmen a) a b).
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) přímou metodou zjišťování účinnosti kotle poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku,
b nepřímou metodou zjišťování účinnosti stanovení jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy .
 
§ 3
Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle a jednorázovou kontrolu kotle
(1) Účinnost kotle zjištěná přímou nebo nepřímou metodou se posuzuje porovnáním s účinností kotle podle zvláštního právního předpisu nebo technické normy a odborným vyhodnocením zjištěných odchylek.
(2) Výsledkem pravidelné kontroly kotle a jednorázové kontroly kotle je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně kotle a o alternativních řešeních.
(3) Pravidelná kontrola kotle nebo jednorázová kontrola kotle zahrnuje
a) identifikaci kotle,
b) ověření dokumentace, při které se posuzuje její úplnost, aktuálnost v souladu s dokumentací, kterou je zejména
1. projektová dokumentace kotelny a otopné soustavy budovy,
2. provozní předpis výrobce kotle,
3. provozní řád kotelny, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
4. návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem,
5. provozní dokumentace kotle a ostatní provozní dokumentace,
6. zprávy z dřívějších kontrol a revizí,
7. prokázání kvalifikace obsluhy,
c) vizuální prohlídku kotle obsahující
1. kontrolu netěsností a úniků paliva nebo teplonosné látky,
2. kontrolu vnějšího stavu kotle včetně izolace, oplechování a netěsnosti spalinového traktu kotle včetně kouřovodu a jeho napojení na komín,
3. kontrolu znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevných ploch,
4. kontrolu funkčnosti armatur a stavu ostatních částí vyžadujících pravidelnou údržbu,
5. kontrolu chemické kvality teplonosného média, zejména čistoty oběhové vody,
6. kontrolu správnosti údajů měřicích přístrojů a správnosti jejich kalibrace,
7. kontrolu ovládacích prvků a systému regulace kotle podle návodu od výrobce kotle a podle projektu tepelné soustavy, včetně ochran a blokád,
d) ověření stavu údržby kotle zahrnující
1. zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole kotle,
2. kontrolu dokladů o údržbě a opravách,
e) ověření funkčních schopností kotle, při které se provádí zejména
1. vyzkoušení, zda kotel v provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele a projektu, to znamená provedení funkční zkoušky,
2. vyzkoušení funkčních schopností kotle za provozu, kdy je zajištěn dostatečný odběr tepelné energie po nezbytně nutnou dobu,
3. u kotlů na plynná a kapalná paliva ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu.
(4) Pro stanovení účinnosti kotlů lze převzít výsledky pravidelně zjišťované účinnosti kotle podle provozní evidence instalovaného zařízení. V takovém případě jsou přebírané výsledky a metoda jejich zjištění posouzeny osobou provádějící kontrolu.
(5) Jednorázová kontrola kotlů a pravidelná kontrola kotlů se nevztahují na kotle pro vytápění a pro přípravu teplé vody, pokud výkon kotle pro vytápění je nižší než 20 kW, a na všechny kotle instalované v rodinných domech a určené k zásobování teplem a teplou vodou výhradně rodinného domu.
(6) Provedení pravidelné kontroly kotle nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly, revize a podobně, prováděné podle zvláštních právních předpisů.
 
§ 4
Pravidelné kontroly kotlů
(1) Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsobřízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.
(2) Pravidelné kontroly kotlů se provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně; pro kotle nad 200 kW s četností podle zvláštního právního předpisu.
(3) Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 5
Jednorázové kontroly kotlů
(1) Jednorázovou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.
(2) Posouzení výsledků kontroly stavu vnitřních rozvodů tepelné energie se provádí podle prováděcího právního předpisu a posouzení dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody podle metody v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Kontrola vnitřních rozvodů tepelné energie obsahuje
a) ověření úplnosti, aktuálnosti a souladu s dokumentací systému vnitřních rozvodů tepelné energie ústředního vytápění a přípravy teplé vody včetně jeho regulace, která zahrnuje
1. projektovou dokumentaci otopné soustavy budovy a zařízení na přípravu teplé vody,
2. provozní předpisy výrobců zařízení,
3. místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
4. návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem,
5. dokumentaci případných změn a rekonstrukcí,
6. provozní deník, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
7. zprávy o údržbě a opravách,
8. zprávy z dřívějších kontrol a revizí,
b) vizuální prohlídku vnitřních rozvodů tepelné energie a vnitřních rozvodů teplé vody obsahující
1. identifikaci funkčního schématu systému vnitřních rozvodů tepelné energie,
2. umístění hlavních komponent rozvodů tepelné energie včetně prvkůregulace,
3. kontrolu ovládacích prvků a systému regulace tepelné soustavy podle návodu pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy, vnitřní teploty, topné křivky, teplotní útlumy,
4. identifikaci a posouzení zařízení prostorové emise tepelné energie prostřednictvím otopných těles,
5. kontrolu tepelné izolace rozvodů tepelné energie,
6. kontrolu kvality teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v soustavě,
c) zhodnocení údržby systému vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodůteplé vody zahrnující zejména zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole a kontrolu dokladů o údržbě a opravách,
d) porovnání projektem navrženého a skutečného používání budovy,
e) porovnání projektem navrženého a skutečného používání vnitřních rozvodůtepelné energie a zařízení prostorové emise tepelné energie,
f) zjištění současného stavu potřeby tepelného výkonu pro vytápění budovy a potřeby teplé vody, pokud je její příprava zajišťována kontrolovaným kotlem.
(4) Při jednorázové kontrole kotlů u budov, jejichž spotřeba teplé vody je částečně nebo plně zajišťována kontrolovaným kotlem, se do požadavků na vytápění započítá i požadavek na přípravu teplé vody. Rovněž se přihlíží k aktuálnímu způsobu užívání budovy.
(5) Četnost kontrol podle § 4 odst. 2 se vztahuje i na kotle podrobené jednorázové kontrole, pokud v době uváděné četnosti kontrol nebyly realizovány návrhy na opatření ze zprávy o jednorázové kontrole kotle.
 
§ 6
Zpráva o jednorázové kontrole kotle a pravidelné kontrole kotle
(1) Při vypracování zprávy o jednorázové kontrole kotlů nebo pravidelné kontrole kotlů budou využívány existující platné podklady
a) posouzení kotle a kotlů z hlediska bezpečnosti práce nebo požadavků na pracoviště a pracovní prostředí,
b) protokoly o servisu kotle včetně hořáku a příslušenství kotle,
c) revizní zprávy na připojení k energetickým zdrojům a rozvodům energetických zdrojů,
d) revize spalinových cest,
e) protokol měření emisí,
f) provozní evidence a výpočet účinnosti prováděný provozovatelem,
g) energetický audit energetického hospodářství a budovy.
(2) O výsledku pravidelné kontroly kotlůnebo jednorázové kontroly kotlů se sestavuje zpráva, která obsahuje
a) identifikační údaje kotle a systému vytápění,
b) zhodnocení výsledku vizuální kontroly kotle a v případě jednorázové kontroly kotle i vnitřních rozvodů tepelné energie,
c) souhrn technických údajů o kontrole účinnosti kotle a výsledku porovnání,
d) zhodnocení stavu veškeré dokumentace podle § 3 odst. 3 písm. b),
e) zhodnocení úrovně údržby kotle a v případě jednorázové kontroly kotlůi vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody,
f) zhodnocení funkce regulace kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie, zda hodnoty teplot teplonosné látky na výstupu z kotle a na vstupu do vnitřního rozvodu ústředního vytápění odpovídají projektovým parametrům v závislosti na venkovní teplotě, zda funguje časování teplotních útlumů a zda je regulována teplota a cirkulace teplé vody,
g) doporučení zahrnující kvalifikované návrhy opatření k odstranění případných nedostatků, uvedených ve zhodnocení dokumentace, ve zhodnocení výsledku vizuální kontroly, zhodnocení úrovně údržby a ve zjištění účinnosti kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů ve zjištění jeho účinnosti, zhodnocení vnitřních rozvodů tepelné energie a správnosti dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům budovy, poradenství o výměně kotle, změnách otopné soustavy a alternativních řešeních, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost,
h) datum příští kontroly.
(3) Vzor zprávy o jednorázové kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Vzor zprávy o pravidelné kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 7
Přezkoušení osob z podrobností provádění kontrol kotlů
(1) Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek
a) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
b) vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů,
c) technické otázky účinnosti užití energie,
d) měření a zjišťování účinnosti kotlů, metody přímá a nepřímá, normy,
e) regulace kotlů a otopných systémů,
f) vyhodnocení zjištěné účinnosti a návrhy na opatření,
g) ekonomika a hodnocení efektivnosti.
 
...

 

Filtr

Katalog techniků

Nyč Michal

Praha a středočeský kraj

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(+420) 775 707 205